Правоъгълен триъгълник - формула на Питагор

дължина на хипотенуза в правоъгълен триъгълник – формула на Питагор
лице на правоъгълен триъгълник - височина и проекции на катети
лице на правоъгълен триъгълник - хипотенуза и проекция на единия катет
лице на равнобедрен триъгълник - периметър и средна основа
периметър на равнобедрен триъгълник - основа и ъгъл при върха

Триъгълник е равнинна фигура с три страни, свързващи всеки от неговите върхове. Пресечните точки на страните се наричат върхове на триъгълника. За всяка страна от един триъгълник има два прилежащи ъгъла, за които страната се явява рамо и един срещулежащ ъгъл. За всеки триъгълник важи правилото срещу равни страни лежат равни ъгли - обратното твърдение също е вярно. Ако разглеждаме отношения между дължини на страните, то всеки триъгълник може да бъде един от следните видове: Равностранен триъгълник: страните му са равни; всички вътрешни ъгли са равни на 60 градуса; медиани, ъглополовящи и височини са равни по дължина и съвпадат. Два равностранни триъгълника са винаги подобни. Равнобедрен триъгълник: две от страните му са равни по дължина и се наричат бедра, а третата страна –основа. Височината, медианата и ъглополовящата към основата съвпадат. Двата ъгъла сключени между бедро и основа са равни. Разностранен триъгълник: трите му страни са с различна дължина, трите ъгъла са различни. Ако дължини на страни в триъгълник са; a,b,c а полупериметъра p=(a+b+c)/2, то дължината на всяка страна от триъгълника е по-малка от полупериметъра p. Ще отбелязваме срещулежащите ъгли за всяка от страните в триъгълника с главни латински букви, а с R радиуса на описаната около триъгълника окръжност. Така лице на триъгълник S:
S = 0.5*a*b*sin(C) = 0.5*a*c*sin(B) = 0.5*b*c*sin(A)
S = R*R*sin(A)*sin(B)*sin(C) = a*b*c / (4*R)

Правият ъгъл е равен на 90 градуса. Сумата от всички вътрешни ъгли в един триъгълник е 180 градуса. Ако разглеждаме отношения между произволен ъгъл в триъгълник и правия ъгъл, то всеки триъгълник може да бъде един от следните видове: Остроъгълен триъгълник – всеки ъгъл е по-малък от 90 градуса. Правоъгълен триъгълник – един от ъглите е прав. Срещулежащата страна срещу правия ъгъл се нарича хипотенуза c, а останалите две страни катети a,b.
c*c = a*a +b*b - формула на Питагор
Височината към хипотенузата я дели на две части, представляващи проекции на бедрата: hc*hc = m * n c= m + n
Ако m е проекция на катета a, a n е проекция на катета b, c е хипотенуза, то следствие на Питагоровата теоремата е:
a*a = m*c, както и b*b = n*c
Чрез тригонометрични функции: a = c*sin(A) = c*cos(B); b = c*sin(B) = c*cos(A) a = b*tan(A); b = a*tan(B)
Тъпоъгълен триъгълник – един от ъглите е по-голям от 90 градуса. Височина в триъгълник е най-късото разстояние между връх на триъгълник и срещулежащата му страна. Общата точка между височината и страната се нарича пета на височината. Пресечната точка на височините в триъгълник се нарича ортоцентър. Ако триъгълникът е тъпоъгълен ортоцентъра лежи извън триъгълника – получава се чрез продължение на височините. Ако триъгълникът е правоъгълен то ортоцентъра съвпада с върха на правия ъгъл. Ъглополовяща или бисектриса е права деляща ъгъл на две равни части. Всяка точка от дадена ъглополовяща отстои на равни разстояния от двете рамена на ъгъла. В триъгълник с дължини на страни a,b,c е спусната ъглополовяща La от ъгъла срещулежащ на страната а. Тя дели страната а на две отсечки с дължини m,n.
ъглополовяща La = sqrt(b*c -m*n), a=m+n;
ъглополовяща Lb = sqrt(a*c -m*n), b=m+n;
ъглополовяща Lc = sqrt(a*b -m*n), c=m+n.
Полупериметър на триъгълник : p =(a+b+c)/2
ъглополовяща La= 2*sqrt( b*c*p*(p-a) )/(b+c)
ъглополовяща Lb= 2*sqrt( a*c*p*(p-b) )/(a+c)
ъглополовяща Lc= 2*sqrt( a*b*p*(p-c) )/(a+b)
Тази формула може да се приложи съответно за всяка ъглополовяща в разглеждания триъгълник.
Медиана в триъгълник е отсечка свързваща връх на триъгълник със средата на срещулежащата му страна. Пресечната точка на медианите в триъгълник се нарича медицентър или център на тежестта. Дължините на медианите Ma, Mb, Mc към страните на триъгълника a,b,c мога да се изразят със следните формули:
медиана Ma=0.5*sqrt(2*b*b + 2*c*c - a*a);
медиана Mb=0.5*sqrt(2*a*a + 2*c*c - b*b);
медиана Mc=0.5*sqrt(2*a*a + 2*b*b - c*c);
Обратно: страните на триъгълник a,b,c могат да се изразят чрез дължините на медианите в същия триъгълник:
a=2*sqrt(2*Mb*Mb + 2*Mc*Mc - Ma*Ma)/3;
b=2*sqrt(2*Ma*Ma + 2*Mc*Mc - Mb*Mb)/3;
c=2*sqrt(2*Ma*Ma + 2*Mb*Mb - Mc*Mc)/3;

Начало на страницата

дължина на хипотенуза в правоъгълен триъгълник – формула на Питагор

Изчисляване дължина на хипотенуза в правоъгълен триъгълник чрез формула на Питагор е в основата на множество задачи по математика и информатика.

Нека са дадени 2 реални числа a,b,c представляващи дължини на катети в правоъгълен триъгълник.
Съгласно известната формула на Питагор: квадрата на хипотенузата е равна на сумата от квадратите на двата катета c*c=a*a + b*b
Лицето на триъгълник е равно на половината от произведението на страна и височина към нея. Във всеки правоъгълен триъгълник двата катета сключват прав ъгъл и така единият катет се явява височина към другия катет. В сила е и обратното твърдение.
S = 0.5*a*b = 0.5*c*hc, където hc е височина към хипотенуза.
Следващата примерна програма дава решение на задача за изчисляване дължина на хипотенуза в правоъгълен триъгълник по формулата на Питагор.
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main ()
{double a,b,c,p,lice,hc;
 cout<<"Da se systawi programa, chrez koqto se wywevdat 2 realni chisla: a,b.\n";
 cout<<"Chislata a,b,c sa dylvini na kateti w prawoygylen triygylnik. \n";
 cout<<"Programata da izchislqwaa dylvina na hipotenuza, lice na \n";
 cout<<" triygylnik i wisochinite kym wsqka ot straniti mu.\n";
 cout<<"Izpolzwajte formula na Pitagor.\n";
 cout<<"Primer: 3,4 Izhod hipotenuza 5, lice 6, wisochini 2.4; 3; 4 \n";
 cout<<"Wywedete strana a: ";cin>>a;
 cout<<"Wywedete strana b: ";cin>>b;
//c*c = a*a + b*b formula na Pitagor 
 c=sqrt(a*a+b*b);// hipotenuza
 cout<<" dylvina na hipotenuza : "<<c<<endl;
 lice=a*b/2;// S=c*hc/2
 cout<<" lice na triygylnik : "<<lice<<endl;
 hc=(2*lice)/c;
 cout<<"wisochinata kym hipotenuza "<<hc<<endl;
//wisochina kym katet w prawoygylen triygylnik e drugiq katet
 cout<<"wisochina kym stranata "<<a<<" e: "<<b<<endl;
 cout<<"wisochina kym stranata "<<b<<" e: "<<a<<endl;
 system ("pause");
 return 0;
}//kraj na programa triygylnik - formula na Pitagor 

Начало на страницата

лице на правоъгълен триъгълник - височина и проекции на катети

Даден е правоъгълен триъгълник с височина към хипотенузата. Петата на тази височина дели хипотенузата на две отсечки съответно с дължини p и q. Всяка от тези отсечки представлява проекция на съответните катети в този правоъгълен триъгълник.
Зависимостта между височината към хипотенузата и проекциите на катетите е: h*h=p*q. Това е едно от следствията в теоремата на Питагор.
Сумата от двете проекции дава дължина на хипотенуза в този правоъгълен триъгълник. Лице на триъгълник ще изчислим по формулата S = c*hc/2.

Да разгледаме следната задача: Даден е правоъгълен триъгълник, за който се знае, че височината към хипотенузата я дели на две отсечки с дължина p и q. Търси се лице на триъгълник. Пример: 5,5 Изход 25

лице на правоъгълен триъгълник - височина и проекции на катети

Следващата примерна програма дава решение на задача за изчисляване лице на правоъгълен триъгълник по въведена височина и проекции на катети.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

 double lice (int a, int b)
 {double h,S;
 int c;
 c=a+b;
 cout<<"Dylvina na hipotenuzata: "<<c<<endl;
 h=sqrt(a*b);
 cout<<"Dylvina na wisochinata: "<<h<<endl; 
 S=h*c/2;
 return S;
}// lice na triygylnik 

int main ()
{double S;
int a,b;
char ose;
 cout<<"Imame prawoygylen triygylnik, za kojto sa wywedeni proekciite na\n";
 cout<<"dwata kateta wyrhu hipotenuzata. Tyrsim S - lice na triygylnik.\n";
 cout<<"Primer: 5,5 Izhod 25\n"; 
 do {
  cout<<"Wywedete proekciqta na kateta a: ";cin>>a;
  cout<<"Wywedete proekciqta na kateta b: ";cin>>b;
  S=lice (a,b);
  cout<<"Lice na triygylnik : "<<S<<endl; 
  cout<<"She wywevdate li drugi danni <y/n>: ";cin>>ose;
 } while (ose=='y');
 system("pause");
 return 0;
}//kraj na programa lice na triygylnik 

Начало на страницата

лице на правоъгълен триъгълник - хипотенуза и проекция на единия катет

Имаме правоъгълен триъгълник, за който са въведени дължина на хипотенуза c и дължината на проекцията m на един от катетите. Търсим лице S на правоъгълния триъгълник.

лице на правоъгълен триъгълник - хипотенуза и проекция на единия катет Алгоритъм:

Квадратът на катета a е равен на произведението от проекцията върху хипотенузата m и хипотенузата c a*a=m*c. Чрез теорема на Питагор намираме втория катет b*b = c*c - a*a. лице на правоъгълен триъгълник S = a*b/2

Следващата примерна програма дава решение на задача за изчисляване лице на правоъгълен триъгълник по въведени хипотенуза и проекция на единия катет.
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double Lice (double c, double m)
{ double a,b,S;
 a=sqrt(m*c); //ediniq katet
 b=sqrt(c*c-m*c);//wtoriq katet po Pitagor
 S=a*b/2;//poluproizwedenieto na dwata kateta
 return S;
}// triygylnik Pitagor 

int main()
{ double c,m,S;
 char ose;
 cout<<"Imame prawoygylen triygylnik za kojto sa wywedeni hipotenuza C i\n";
 cout<<"proekciqta m na ediniq ot katetite wyrhu hipotenuzata w tozi triygylnik.\n";
 cout<<"Tyrsim lice na syshiq triygylnik.\n";
 cout<<"Primer: C=10 m=3 Izhod S=22.9129 \n";
 do {
  cout<<"Wywedete dylvina na hipotenuza ";cin>>c; 
  cout<<"Wywedete dylvina na proekciq ";cin>>m;
  S=Lice(c,m);
  if (S) cout<<" lice na triygylnik : "<<S<<endl;
  else cout<<"Wywedeni sa nekorektni danni!\n";
  cout<<"She wywevdate li drugi danni <y/n>: ";cin>>ose;
} while (ose=='y');
system ("pause");
return 0;
}//kraj na programa triygylnik Pitagor 

Начало на страницата

лице на равнобедрен триъгълник - периметър и средна основа

Имаме равнобедрен триъгълник с въведени: P - периметър и Lср - дължина на средна отсечка, успоредна на основата в този равнобедрен триъгълник. Търсим лице на триъгълник. P и Lср са реални числа от интервала [1..101].

лице на равнобедрен триъгълник - периметър и средна основа

Алгоритъм

Дължината на страната, в случая основата на равнобедрения триъгълник е 2 пъти дължината на средната отсечка. Така a = P - 2*Lср. Дължините на двете бедра са равни - по условие триъгълника е равнобедрен. Така дължината на бедрото b = (P-2*Lср)/2. Изчислени са и трите страни на триъгълника. Ще използваме формула на Херон: S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-b)), където p = P/2. Пример: P = 22; Lср = 4 Изход: Лице S = 22.9783

Следващата примерна програма дава решение на задача за изчисляване лице на равнобедрен триъгълник с въведен периметър и средна основа:
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double Lice (double P, double sred)
{ double b,c,p,S;
 c=2*sred;//osnowa ma rawnobedren triygylnik 
 b=(P-c)/2;//dwete bedra sa s rawna dylvina
 p=P/2; //poluperimetyr na triygylnik 
 S=0;//
 if (p>c && p>b) //ako poluperimetyra e po-golqm ot wsqka edna ot stranite
 { S=sqrt(p*(p-c)*(p-b)*(p-b));// Heron 
}//formula na Heron za lice na triygylnik po 3 strani
 return S;
}// lice na triygylnik po Heron 

int main()
{ double Asred, P,S;
 char ose;
 cout<<"Imate rawnobedren triygylnik za kojto sa wywedeni perimetyr P i\n";
 cout<<"dylvina na srednata otsechka Asred usporedna na osnowata na\n";
 cout<<" tozi triygylnik. Tyrsim lice na syshiq triygylnik.\n";
 cout<<"Primer: P=22 Asred=4 Izhod S= 22.9783\n";
 do {
  cout<<"Wywedete perimetyr na triygylnik: ";cin>>P; 
  cout<<"Wywedete dylvina na srednata otsechka: ";cin>>Asred;
  S=Lice(P,Asred);
  if (S) cout<<" lice na triygylnik : "<<S<<endl;
  else cout<<"Wywedeni sa nekorektni danni!\n";
  cout<<"She wywevdate li drugi danni <y/n>: ";cin>>ose;
} while (ose=='y');
system ("pause");
return 0;
}//kraj na programa triygylnik Heron 

Начало на страницата

периметър на равнобедрен триъгълник - основа и ъгъл при върха

Да разгледаме следната задача: имаме равнобедрен триъгълник определен чрез дължина на основата и срещулежащия му ъгъл. Търсим S лице и P периметър на триъгълник.

Алгоритъмът за решение се основава на следните зависимости: Височината към основата на равнобедрен триъгълник е и медиана. Височината към основата на равнобедрен триъгълник съвпада с ъглополовящата. Формира се нов правоъгълен триъгълник със страни: бедро (хипотенуза), катет - височина към основата, катет - половината от дължината на основата и ъгли: ъгъл при основата, половината от ъгъла срещу основата.

Следващата примерна програма дава решение на задача за изчисляване периметър на равнобедрен триъгълник по въведени основа и ъгъл при върха:
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double const pi=3.141592;


double gradus_radian()
{ double radian, gradus;
 do { //zashita po whod - ygyl w interwala 0 < C < 180
   cout<<"Wywedete stojnost za ygyl w gradusi: ";cin>>gradus;
 } while (gradus<=0 && gradus>=180);
  radian=pi*gradus/180;//preobrazuwane na ygyl ot gradusi w radian
return radian;
}

int main()
{double S,P,C,b,h;
 int a;
 char ose;
 cout<<"Daden e rawnobedren triygylnik s a - dylvina na osnowata i C - ygyl\n"; 
 cout<<"pri wyrha w gradusi. Tyrsim S lice i P perimetyr na tozi triygylnik.\n";
 cout<<"Da se systawi programa, chrez koqto se wywevdat a,C - estestweni\n";
 cout<<"chisla ot interwala [1..101] i se izwevdat S i P.\n";
 cout<<"Primer 5, 60 Izhod S=10.8253; P= 15\n";
 do {
 cout<<"Wywedete dylvina na osnowata: ";cin>>a;
 C=gradus_radian();//wywevdane na ygyl w gradusi i preobrazuwane w radiani
 h=0.5*a/tan(0.5*C);// tan(0.5*C)=a/h ot triygylnik wisochina kym osnowata-bedro
 cout<<"wisochina kym osnowata: "<<h<<endl;
 b=0.5*a/sin(0.5*C); // bedro na rawnobedren triygylnik 
 S=h*a/2;//lice na triygylnik 0.5 * strana * wisochinata kym neq
 cout<<" lice na triygylnik : "<<S<<endl;
 P=a+2*b;//w rawnobedreniq triygylnik dwete strani - bedrata sa rawni
 cout<<" perimetyr na triygylnik: "<<P<<endl;
 cout<<"She wywevdate li drugi danni <y/n>: ";cin>>ose;
} while (ose=='y');
 system("pause");
 return 0;
}//kraj rawnobedren triygylnik 

Обяснени и решени задачи с подобни алгоритми, функции и служебни думи са разгледани в страницата с електронни уроци по информатика - програмиране.
Илюстриране работата на характерни алгоритми можете да намерите в предоставените електронни помагала съдържащи решени задачи, примери.

Начало на страницата

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: