Призма - основа, ръб, повърхнина, диагонал и обем

околна повърхнина на призма
обем на права призма
диагонал на призма
обем на правилна 6 и 4-стенна призма
правилна 4-стенна призма и цилиндър

Ще разглеждаме призма само от гледна точна на геометрията. N-стенна призма е тяло с основи правилни многоъгълници, а останалите му n стени са успоредници или правоъгълници. Страните на многоъгълниците ще наричаме основни ръбове Ще наричаме околни ръбове отсечките свързващи горната основа с долната на същата призма. Казваме, че даден призма е права, ако нейните околни ръбове сключват с равнините на основите прав ъгъл, Една призма е наклонена, ако нейните околни ръбове сключват различни ъгли с равнините на основите - в общия случай ъгъл различен от 90 градуса. Паралелепипед е права призма, чиито основи са успоредници. Частен случай на права призма е кубът - правоъгълен паралелепипед, на който всички стени са квадрати. Околната повърхнина на права призма е Sок = P*h, където P е периметър на основата многоъгълник, а h е дължина на околния ръб. Нека с B отбележим лицето на многоъгълника - основа на тази призма. Ако многоъгълникът е правилен изчислението не представлява особен проблем, в противен случай се ползват значително по-тежките алгоритми за изчисляване лице на многоъгълник. Така околната повърхнина на призма е S= Sок + 2*B. обем на призма V= B*h

Начало на страницата

околна повърхнина на призма

Имаме права призма с основа неправилен N-ъгълник. Въведени са P - периметър на нейната основа и h дължина на околния ръб.
Търсим околната повърхнина на права призма - околния ръб на тази призма сключва прав ъгъл с двете основи.

Алгоритъм

Последователно въвеждаме дължините на всяка страна от основата на тази призма.
Изчисляваме периметъра P като сума от дължините на всяка страна.
Въвеждаме дължина на околния ръб h на призма.
Околната повърхнина на разглежданата призма е Sok=P*h

Следващата примерна програма дава решена задача за околна повърхнина на права призма:
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double Perimetyr()
 {double a,P;
 int i,n;
 a=P=0;//nachalna inicializaciq
 cout<<"Kolko strani ima osnowata: ";cin>>n;
 for (i=0;i<n;i++)
 {cout<<"Wywedete dylvina na strana: ";cin>>a;
 P+=a;
 } //for i
return P;
}// perimetyr na osnowa w prizma 

int main()
{ double h, P,Sok; 
 cout<<"Imame prawa prizma s osnowa neprawilen N-ygylnik - dadeni sa \n";
 cout<<"dylvinite na wsqka stana ot osnowata, kakto i okolniq ryb.\n";
 cout<<"Tyrsim Sok - okolna powyrhnina na prizma.\n";
 cout<<"Primer: osnowa 20,20,12; h=8; Izhod: S=416 \n";
 P=Perimetyr();
 cout<<"Wywedete dylvina na okolniq ryb: ";cin>>h;
 Sok=P*h;
 cout<<"okolna powyrhnina na prizma: "<<Sok<<endl;
 system ("pause");
 return 0;
}//kraj na programa prizma

Начало на страницата

обем на права призма

Имаме права призма - правоъгълен паралелепипед, за който са въведени два основни ръба a,b, както и пълната повърхнина S. Търсим обем V на тази призма.

Алгоритъм

Пълната повърхнина е сума от лицата на двете основи 2*a*b и 4 стени, за които знаем само по един размер. Така пълна повърхнина на тази призма е: S=2*(a*b + b*c + a*c)
c= (0.5*S - a*b)/(a+b)
обем на права призма: V=a*b*c

Следващата примерна програма дава решена задача за обем на права призма:
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{ double a,b,c,S,V;
 cout<<"Imate prawa chetiristenna prizma s wywedeni: pylna okolna\n";
 cout<<"powyrhnina S, okolni rybowe a,b. Tyrsim V obem na prizma.\n";
 cout<<"Primer: a=10; b=20; S= 2200 Izhod: V=6000.\n";
 cout<<"Wywedete osnowen ryb a: ";cin>>a;
 cout<<"Wywedete osnowen ryb b: ";cin>>b;
 cout<<"Wywedete pylna powyrhnina na prizma S: ";cin>>S;
 c = (0.5*S - a*b)/(a+b);//okolen ryb na prizma 
 cout<<" okolen ryb c = "<<c<<endl;
 V= a*b*c;
 cout<<" obem na prizma: "<<V<<endl;
 system ("pause");
 return 0;
}//kraj na programa prawa prizma 

Начало на страницата

диагонал на призма

Имаме правилна четиристенна призма, за която са въведени: d - телесен диагонал и ygd - ъгъл на телесния диагонал с диагонала на основата в тази призма. Търсим Sok - околна повърхнина, Sp - пълна повърхнина, V - обем на призма.

диагонал на призма

Алгоритъм

Правилната четиристенна призма има за основи квадрат.
Сечението на призмата по телесния диагонал е правоъгълник със страни: h - височина на призма и d1 - диагонал на основата на тази призма, в случая квадрат.
Изчислява се височина на призма h = d * sin (ygd);
Изчислява се диагонал на основа d1 = d * cos (ygd);
Изчислява се страната на основа a = d1 / sqrt (2);
Изчислява се лицето на основа B =a * a;
Изчислява се околна повърхнина на призма Sok = 4 * a * h; - периметър на основа по височина на призма;
Изчислява се пълна повърхнина на призма Sp = Sok + 2 * B;
Изчислява се обем на призма V = B * h.

Следващата примерна програма дава решена задача за повърхнина и обем на призма:
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double const pi=3.141592;

double prizma (double d, double yg);

int main()
{ double d,yg,V;
  cout<<"Imame prawilna 4-stenna prizma, za koqto sa wywedeni: \n";
  cout<<" d - telesen diagonal i ygd - ygyla mevdu telesniq diagonal\n";
  cout<<" i digonala na osnowata. Tozi ygyl e wyweden w gradusi. Tyrsim:\n";
  cout<<" V obem, Sok - okolna i Sp - pylna powyrhnina na prizma.\n";
  cout<<"Primer: d=50, yg=60 Izhod: Sok=3061.86; Sp=3686.86; V=13531.7\n";
  cout<<"Wywedete telesniq diagonal: ";cin>>d;
  cout<<"Wywedete ygyl mevdu dwata diagonala: ";cin>>yg;
  V = prizma (d, yg); //izchislqwa obem na prizma
  cout<<"obem na prizma: "<<V<<endl;
system("pause");
return 0;
}//kraj na programa prawilna prizma 

double prizma (double d, double yg)
{double a,h,d1,ygd,B, Sok, Sp,V;
  ygd=yg*pi/180;//ygyla na telesniq diagonal w radiani
  h=d*sin(ygd);//wisochina na prizma 
  cout<<"wisochnina na prizma: "<<h<<endl;
  d1=d*cos(ygd);//diagonal na osnowata
  cout<<"diagonal na osnowata: "<<d1<<endl;
  a=d1/sqrt(2);//strana na osnowata - kwadrat
  cout<<"osnowen ryb na prizma: "<<a<<endl;
  B=a*a;// lice na osnowa na prizma 
  cout<<"lice na ednata osnowa: "<<B<<endl;
  Sok=4*a*h;//okolna powyrhnina na prizma 
  cout<<"okolna powyrhnina na prizma: "<<Sok<<endl;
  Sp=Sok+2*B;//pylna powyrhnina na prizma 
  cout<<"pylna powyrhnina na prizma: "<<Sp<<endl;
  V=B*h;//obem na prizma 
  return V;
} //kraj na funkciq prizma 

Начало на страницата

обем на правилна 6 и 4-стенна призма

Имаме две вложени една в друга правилни призми с равен околен ръб h. Първата призма е 6-стенна с основен ръб b1, втората призма е 4-стенна с основен ръб b2. Търсим разликата в обемите на двете призми.

Алгоритъм:
В случая околния ръб е и височина на всяка призма. Изчисляваме лице на основата на 6-стенната призма S1 = 3 * b1 * b1 * sqrt (3) / 2
Изчисляваме лице на основата на 4-стенната призма S2 = b2 * b2
Разликата в обемите на двете призми V = (S1 - S2) * h
Следващата програма съдържа решена задача за изчисляване лице на основа и обем на правилна призма:
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double prizma (double b1, double b2, double h);

int main()
{ double b1,b2,h,V;
 cout<<"Imame prawilna 6-stenna prizma s okolen ryb b1.\n";
 cout<<"W tazi prizma e postawena prawilna 4-stenna prizma \n";
 cout<<"s okolen ryb b2. Dwete prizmi sa s rawen okolen ryb h.\n";
 cout<<"Tyrsim razlikata w obemite na dwete prizmi.\n";
 cout<<"Primer: b1=6, b2=4, h=10 Izhod V=775.307 \n";
 cout<<"Wywedete osnowen ryb na 6-stennata prizma b1: ";cin>>b1;
 cout<<"Wywedete osnowen ryb na 4-stennata prizma b2: ";cin>>b2;
 cout<<"Wywedete okolen ryb na dwete prizmi h1: ";cin>>h;
 V= prizma (b1, b2, h);
 cout<<"Razlika w obemite na dwete prizmi : "<<V<<endl;
system ("pause");
return 0;
}//kraj na programa prizma 

double prizma (double b1, double b2, double h)
{ double S1, S2, V;
 //wisochina w rawnostranen triygylnik h=a*sqrt(3)/2
 //lice na prawilen 6-ygylnik 6* (a *a *sqrt(3)/2)/2
 S1=3*b1*b1*sqrt(3)/2;//lice na prawilen 6-ygylnik
 S2=b2*b2;//lice na kwadrat
 V=(S1-S2)*h;//razlika w obemite na dwete prizmi
  return V;
} // kraj funkciq prizma 

Начало на страницата

правилна 4-стенна призма и цилиндър

Имаме метално тяло със специфично тегло на метала m. Външната повърхнина на тялото е правилна 4-стенна призма с основен ръб a, а вътрешността е прав кръгов цилиндър с радиус на неговата основа r, където a>r. Дадени са също и H - околен ръб на призма, L - образувателна на цилиндър, където H>L. Търсим маса на тялото M.

Алгоритъм:
Масата на тялото е разлика в масите на образуващите го призма и цилиндър.
Изчисляваме обем на цилиндър Vc = pi * r * r * L
Изчисляваме обем на призма Vp = a * a * H
Изчисляваме маса на тялото M = m * (Vp - Vc)

Следващата примерна програма дава решена задача за правилна призма и цилиндър:
#include <iostream>
using namespace std;
double const pi=3.141592;
double const m=7.800;// specifichno teglo na velqzo Fe

double prizma (double a, double r, double hp, double hc);

int main ()
{ double a,r,hp,hc, M;
 cout<<"Imate prawilna 4 stenna prizma s osnowen ryb a i okolen ryb hp. W tazi\n";
 cout<<"prizma e wmesten cilindyr s radius na osnowa r i obrazuwatelna hc.\n";
 cout<<"Da se izchisli masata po wywedeni a,hp,r,hc,m - specifichno teglo.\n";
 cout<<"Primer: a=10, hp=20, r=4, hc=15 Izhod M=9718.94 \n";
 cout<<"Wywedete osnowen ryb na prizma : ";cin>>a;
 cout<<"Wywedete wisochina na prizma : ";cin>>hp;
 cout<<"Wywedete radius na cilindyr : ";cin>>r;
 cout<<"Wywedete wisochina na cilindyr : ";cin>>hc;
 M = prizma (a, r, hp, hc);//razlika w obem na cilindyr i prizma 
 cout<<"Masa na tqloto: "<<M<<endl;
system ("pause");
return 0;
}//kraj na programa prizma 

double prizma (double a, double r, double hp, double hc)
{ double Vp, Vc, M;
 Vp=a*a*hp;// obem na prawilna 4-stenna prizma
 Vc=pi*r*r*hc;// obem na praw krygow cilindyr
 M=m*(Vp-Vc);//masa na tqloto
 return M;
}//kraj na funkciq prizma

Обяснени и решени задачи с подобни алгоритми, функции и служебни думи са разгледани в страницата с електронни уроци по информатика - програмиране.
Илюстриране работата на характерни алгоритми можете да намерите в предоставените електронни помагала съдържащи решени задачи, примери.

Начало на страницата

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: