Правоъгълен триъгълник - катет, хипотенуза, ъгъл, височина

правоъгълен триъгълник - катет и височина
правоъгълен триъгълник - катет и проекция
правоъгълен триъгълник - две проекции
правоъгълен триъгълник - ъглополовяща
правоъгълен триъгълник - медиана
правоъгълен триъгълник - височина и медиана
правоъгълен триъгълник – формула на Питагор
правоъгълен триъгълник - височина и проекции на катети
правоъгълен триъгълник - хипотенуза и проекция на катет
подобни правоъгълни триъгълници - коефициент на подобие

Да припомним някой зависимости в правоъгълен триъгълник. Ще ползваме следните означения, като спазваме правилото ъгъл с главна буква, срещулежащата страна / катет с малка буква:

a,b - катети; a1,b1 - техните проекции върху хипотенузата c;
h - височина към хипотенузата;
c*c = a*a + b*b - теорема на Питагор;
дължина на хипотенуза c = a1+b1;
дължина на хипотенуза c = a*sin(A) = b*sin(B);
дължина на височина към хипотенуза h = sqrt(a1 * b1);
a/sin(A) = b/sin(B) = c/sin(C) - синусова теорема;
височина към катет е равна на другия катет;
лице на триъгълник S =a*b / 2 = c*h / 2;
височина към хипотенуза h = a*b/c;
медиана към хипотенуза mc = c/2 - ако разглеждаме правоъгълен триъгълник вписан в окръжност, то центърът на тази окръжност разполовява диаметърът - хипотенуза, а всички върхове в правоъгълния триъгълник са равноотдалечени от центъра на описаната окръжност;
радиус на описана окръжност R = a*b*c / 4*S, както и R = 0.5*c;
радиус на вписана окръжност r = 2S/(a+b+c), както и r = (a+b-c)/2;
радиус на външновписана окръжност към страна а Ra = 2S/(-a+b+c);

правоъгълен триъгълник - катет и височина

За правоъгълен триъгълник ACB са въведени катет BC и височина h към хипотенузата AB. Търсим катет AC.

правоъгълен триъгълник - катет и височина

Алгоритъм:
Ако тригонометрична функция sin по въведен ъгъл връща отношение между срещулежащ катет и хипотенуза в правоъгълен триъгълник, то функция asin по въведено отношение между катет и хипотенуза връща ъгъл в радиани.
Вариант 1
ще означим катет BC с а, катет AC с b, а височината към хипотенузата AB с h;
петата на височината h е т.M
разглеждаме правоъгълен триъгълник BMC
остър ъгъл ABC ygB = asin ( h /a ) ;
остър ъгъл BAC ygA = 0.5*pi - ygB
от синусова теорема b = a*sin(ygB) / sin(ygA)
Вариант 2
ползваме проекциите на двата катета върху хипотенузата в този правоъгълен триъгълник a1,b1
проекция a1 = sqrt(a*a - h*h) - теорема на Питагор в правоъгълен триъгълник
височина към хипотенуза в правоъгълен триъгълник h*h = a1*b1
проекция на другия катет b1 = a1 / h*h
катет в основния правоъгълен триъгълник b = sqrt(h*h +b1*b1)

Следващата примерна програма дава решена задача за правоъгълен триъгълник - катет и височина:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double const pi=3.141592;

int main()
{double a,b,h,ygB,ygA,a1,b1;
 cout<<"Imame prawoygylen triygylnik s wywedeni katet BC i\n"; 
 cout<<"h - wisochina kym hipotenuza AB. Tyrsim katet AC.\n";
 cout<<"Primer: BC=4, h=2 Izhod: AC= 2.3094 \n";
 cout<<"Wywedete katet BC: ";cin>>a;
 cout<<"Wywedete wisochina h: ";cin>>h;
 ygB = asin( h /a );
 ygA = 0.5*pi - ygB;
 b = a*sin(ygB)/sin(ygA);//sinusowa teorema
 cout<<"katet AC = "<<b<<endl;
 cout<<"Wariant 2\n";
 a1=sqrt(a*a - h*h);//proekciq na katet a
 b1=h*h/a1;//proekciq na katet b
 b=sqrt(h*h + b1*b1);//prawoygylen triygylnik
 cout<<"katet AC = "<<b<<endl;
//udwoena stojnost na lice w prawoygylen triygylnik
 cout<<"Prowerka: "<<a*b<<":"<<h*sqrt(a*a+b*b)<<endl;
system("pause");
return 0;
}//kraj na programa prawoygylen triygylnik

Начало на страницата

правоъгълен триъгълник - катет и проекция

За правоъгълен триъгълник ACB са въведени катет BC и проекцията му BM върху хипотенузатата AB. Търсим S лице на този триъгълник.

Алгоритъм
Вариант 1
ще означим петата на височината от връх C с M;
ще означим страна AB - хипотенуза в този правоъгълен триъгълник със c, катет АС с b,
катет BC с a, неговата проекция BM с a1;
разглеждаме правоъгълен триъгълник BMC;
остър ъгъл ygB = acos(a/a1 );
остър ъгъл ygA = 0.5*pi - ygB;
от синусова теорема катет b = a*sin(ygB)/sin(ygA)
лице на правоъгълен триъгълник S =a*b/2 Вариант 2
разглеждаме правоъгълен триъгълник BMC;
височина h е бедро в този правоъгълен триъгълник h = sqrt(a*a - a1*a1);
в правоъгълен триъгълник h*h=a1*b1;
проекция AM на другия катет b1= h*h/a1;
от правоъгълен триъгълник AC = b = sqrt (h*h +b1*b1);
лице на правоъгълен триъгълник S = a*b/2
Следващата примерна програма дава решена задача за правоъгълен триъгълник - катет и проекция:
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double const pi=3.141592;
int main()
{double a,b,h,ygB,ygA,a1,b1,S;
 cout<<"Imame prawoygylen triygylnik s wywedeni katet BC i\n"; 
 cout<<"a1 - proekciqta mu kym hipotenuza AB. Da se systawi \n";
 cout<<"programa za izchislqwane lice na prawoygylen triygylnik.\n";
 cout<<"Primer: b=4, b1=2 Izhod: S = 13.8564 \n";
 cout<<"Wywedete katet BC: ";cin>>a;
 cout<<"Wywedete proekciq a1: ";cin>>a1;
 ygB = acos( a1 /a );// prawoygylen triygylnik BMC
 ygA = 0.5*pi - ygB;
 b = a*sin(ygB)/sin(ygA);//sinusowa teorema
 cout<<"katet AC = "<<b<<endl;
 S = a*b/2;//lice na prawoygylen triygylnik ABC
 cout<<"Lice S = "<<S<<endl;
 cout<<"Wariant 2\n";
 h = sqrt(a*a - a1*a1);//wisochina kym hipotenuza
 b1 = h*h/a1;//proekciq na katet b
 b = sqrt(h*h + b1*b1);// prawoygylen triygylnik AMC
 cout<<"katet AC = "<<b<<endl;
 S = a*b/2;//lice na prawoygylen triygylnik ABC
 cout<<"Lice S = "<<S<<endl;
system("pause");
return 0;
}//kraj na programa prawoygylen triygylnik

Начало на страницата

правоъгълен триъгълник - две проекции

За правоъгълен триъгълник ACB са въведени проекциите на катет BC и AC. Търсим двата остри ъгъла A,B в този триъгълник.

Алгоритъм

височина към хипотенуза h = sqrt(a1*b1); дължина на хипотенуза c = a1+b1; катет a като хипотенуза в правоъгълен триъгълник BMC а = sqrt(a1*a1 +h*h); катет b като хипотенуза в правоъгълен триъгълник AMC b = sqrt(b1*b1 +h*h); Последователно изчисляваме чрез функция asin: ygA = asin( a / c ); ygB = asin( b / c );

Следващата примерна програма дава решена задача за правоъгълен триъгълник - две проекции:
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double const pi=3.141592;

int main()
{double a,b,h,ygB,ygA,a1,b1,c;
 cout<<"Imame prawoygylen triygylnik s wywedeni dylvini na proekcii\n"; 
 cout<<"na dwata kateta kym hipotenuza AB. Tyrsim dwata ostri ygyla A, B.\n";
 cout<<"Primer: a1=4, b1=2 Izhod: A =35.2644 ; B =54.7356 \n";
 cout<<"Wywedete proekciq a1: ";cin>>a1;
 cout<<"Wywedete proekciq b1: ";cin>>b1;
 h = sqrt (a1*b1);
 c = a1+b1;//hipotenuza w osnowniq prawoygylen triygylnik
 a = sqrt (a1*a1 +h*h);//prawoygylen triygylnik Pitagor
 b = sqrt (b1*b1 +h*h);//prawoygylen triygylnik Pitagor
 ygA = acos ( a / c );//ygyl w radiani
 ygB = acos ( b / c );
 cout<<"ygyl A w desetichni gradusi: "<<ygA*180/pi<<endl;
 cout<<"ygyl B w desetichni gradusi: "<<ygB*180/pi<<endl;
 cout<<"A+B = "<<(ygA+ygB)*180/pi<<endl;
system("pause");
return 0;
}//kraj na programa prawoygylen triygylnik

Начало на страницата

правоъгълен триъгълник - ъглополовяща

Имаме правоъгълен триъгълник ACB с катети AC > BC, за който са въведени: остър ъгъл ABC; CH - височина към хипотенузата. Търсим ъглополовящата CL към хипотенуза AB.

правоъгълен триъгълник - ъглополовяща

Алгоритъм
Разглеждаме правоъгълен триъгълник BHC, където:
CH - височина
ъгъл ABC е въведен
BC = CH / cos(ABC)
Разглеждаме остроъгълен триъгълник LCB с ъгъл LCB 45 градуса - CL е ълополовяща на правия ъгъл
ъгъл LBC = ъгъл ABC, като общ ъгъл
ъгъл BLC = 180-45-ABC = 135 - ABC
Използваме синусова теорема:
BC / sin (BLC) = CL / sin (ABC)
ъглополовяща CL = BC * sin (ABC) / sin (BLC)
Следващата примерна програма дава решена задача за правоъгълен триъгълник - ъглополовяща:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double const pi=3.141592;

int main()
{double CH,BL,BC,yg,ABC,BLC;
 cout<<"Imame prawoygylen triygylnik s wywedeni CH wisochina kym \n"; 
 cout<<"hipotenuza AB i ostyr ygyl ABC. \n";
 cout<<"Tyrsim yglopolowqsha CL.\n";
 cout<<"Primer: CH=10, ABC=45 Izhod: CL = 10 \n";
 cout<<"Wywedete wisochina CH ";cin>>CH;
 cout<<"Wywedete ygyl ABC ";cin>>yg;
 ABC=yg*pi/180;//prewryshane gradusi w radiani
 BLC= 0.75*pi - ABC;//ygyl BLC =135 - ABC
 BC=CH/cos(ABC);//prawoygylen triygylnik BHC
 BL = BC*sin(ABC)/sin(BLC);//sinusowa teorema
 cout<<"yglopolowqsha kym hipotenuza "<<BL<<endl; 
system("pause");
return 0;
}//kraj na programa prawoygylen triygylnik yglopolowqsha

Начало на страницата

правоъгълен триъгълник - медиана

За правоъгълен триъгълник ACB са въведени хипотенуза AB и остър ъгъл BMC (AC > BC), който медиана CM сключва с хипотенузата. Търсим височина към хипотенузата CH.

правоъгълен триъгълник - височина и медиана

Алгоритъм
В зависимост от въведения ъгъл петата на височината може да бъде по близо до връх A или връх B.
Точки M и H ще съвпадат, ако правоъгълния триъгълник е и равнобедрен.
Ще отбележим петата на височината с H.
Диаметърът на описана около правоъгълен триъгълник окръжност е равен на хипотенузата.
От това следва, че дължината на медианата е равна на половината от хипотенузата, т.е на радиуса на описаната окръжност.
Разглеждаме равнобедрен триъгълник BMC с бедра равни на половината от хипотенузата, основа катет BC и ъгъл при върха BMC.
остър ъгъл при основата MBC ygB = 0.5*(pi - BMC);
катет BC = AB*cos(ygB);
височина към хипотенуза CH = BC*sin(ygB);
Вариант 2:
катет AC = AB*sin(ygB);
лице на правоъгълен триъгълник S = AC * BC / 2;
височина към хипотенуза CH = 2 * S / AB = AC * BC / AB;
Следващата примерна програма дава решена задача за правоъгълен триъгълник - медиана:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double const pi=3.141592;
int main()
{double AB,BC,AC,h,ygM,ygB,yg,BMC;
 cout<<"Imame prawoygylen triygylnik s wywedeni hipotenuza AB i ostyr\n"; 
 cout<<"ygyl BMC mevdu mediana CM i wisochina kym hipotenuza CH.\n";
 cout<<"Tyrsim wisochina CH.\n";
 cout<<"Primer: AB=10, BMC=45 Izhod: h =3.53554 \n";
 cout<<"Wywedete hipotenuza ";cin>>AB;
 cout<<"Wywedete ygyl BMC ";cin>>yg;
 BMC=yg*pi/180;//prewryshane gradusi w radiani
 ygB = 0.5*(pi - BMC);//ygyl MBC 
 BC = AB*cos(ygB);//katet BC
 h = BC*sin(ygB);//wisochina CH
 cout<<"wisochina kym hipotenuza "<<h<<endl; 
 cout<<"Wariant 2\n";
 AC = AB*sin(ygB);//drugiq katet
 h = AC * BC / AB;
 cout<<"wisochina kym hipotenuza "<<h<<endl; 
system("pause");
return 0;
}//kraj na programa prawoygylen triygylnik

Начало на страницата

правоъгълен триъгълник - височина и медиана

Имаме правоъгълен триъгълник ACB, за който са въведени дължини на двата му катета AC < BC. От връх C към хипотенузата AB са спуснати височина CH и медиана CM. Търсим дължините на отсечките AH, HM, MB.

правоъгълен триъгълник - височина и медиана

Алгоритъм
По условие ъгъл ABC < BAC
AM = AH +HM = BM - медианата разполовява хипотенузата;
дължина на хипотенуза AB = sqrt (AC*AC + BC*BC) - теорема на Питагор;
дължина на височина CH = AC*BC / AB - от лице на правоъгълен триъгълник;
ще използваме едно от следствията на теорена на Питагор:
AC*AC = AH*AB => AH = AB/(AC*AC);
MB = 0.5*AB - половината от хипотенузата;
HM = MB - AH

Следващата примерна програма дава решена задача за правоъгълен триъгълник - височина и медиана:

 #include <iostream>
 #include <cmath> 
 using namespace std;

 int main()
 { double AB, AC, BC,CH, AH, HM, MB;
  cout<<"Imame prawoygylen triygylnik s wywedeni dylvini na kateti AC i BC.\n";
  cout<<"Ot wryh C kym hipotenuzata sa spusnati wisochina CH i mediana CM.\n";
  cout<<"Tyrsim otsechkite AH, HM, MB.\n";
  cout<<"Primer: AC=3, BC = 4 Izhod AH = 1.8, HM=0.7 MB=2.5\n";
  cout<<"Wywedete katet AC: ";cin>>AC;
  cout<<"Wywedete katet BC: ";cin>>BC;
  AB = sqrt (AC*AC + BC*BC);// teorema na Pitagor
  CH = AC*BC / AB; //ot lice na prawoygylen triygylnik
  AH = AC*AC/AB;//sledstwie na Pitagor
  MB = 0.5*AB;// polowina ot hipotenuza
  HM = MB - AH;
  cout<<" AH = "<<AH<<" HM = "<<HM<< " MB = "<<MB<<endl;
 system ("pause");
 return 0;
 }// kraj na programa prawoygylen triygylnik

Обяснени и решени задачи с подобни алгоритми, функции и служебни думи са разгледани в страницата с електронни уроци по информатика - програмиране.
Илюстриране работата на характерни алгоритми можете да намерите в предоставените електронни помагала съдържащи решени задачи, примери.

Начало на страницата

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: