Пирамида - основа, апотема, височина, повърхнина и обем

пирамида - повърхнина и обем
конус, цилиндър и пирамида
пресечена пирамида - основен и околен ръб
триъгълна пирамида – две апотеми

Нека имаме n-ъгълник в равнината. Ще наричаме пирамида геометрично тяло с n+1 върха, като негова основа е разглеждания многоъгълник, а всеки от неговите върхове е свързан с точка нележаща в равнината на този многоъгълник. Тази точка ще наричаме връх на пирамидата. Страните на основата многоъгълник се наричат основни ръбове, а страните свързани с върха на пирамидата - околни ръбове. Апотема в правилен многоъгълник е най-късото разстояние между центъра на вписаната окръжност и страна от многоъгълника, т.е. съвпада с радиуса на вписаната в многоъгълника окръжност. При дадени окръжност и хорда апотемата е перпендикулярът от центъра на окръжността към средата на хордата. m - страна на правилния многоъгълник n - брой страни в многоъгълника R - радиус на описаната окръжност Дължина на апотема a в правилен многоъгълник: a = m /(2*tan(pi/n) = R * cos(pi/n) Околните стени на пирамидата са триъгълници. За правилна пирамида са верни следните твърдения: всички околни ръбове са равни; всички околни ръбове сключват равни ъгли с височината на пирамидата; всички околни ръбове сключват равни ъгли с основата на пирамидата. Височина на пирамида h е перпендикуляра от върха на пирамидата към основата й. Апотема k на пирамида е височината на околна стена – перпендикуляра от върха на пирамидата към основен ръб. Ако основата на една пирамида е неправилен многоъгълник или ъглите между стените и основата са различни апотемата за всяка страна се изчислява поотделно съобразно спецификата на входните данни. h - височина на пирамида a - апотема на основа Дължина на апотема k на страна в правилна пирамида: k = sqrt(h*h + a*a) - теорема на Питагор Проекцията на апотемата в правилна пирамида върху основата й е апотема на основата в същата пирамида. Околната повърхнина на пирамида е сбора от лицата на всички околни стени – триъгълници. Sok = P*k/2, където P е периметъра на многоъгълника, а k е апотемата на околната страна. Пълната повърхнина на пирамида е сбор от лицето на основата и околната повърхнина. Ако петата на височината в пирамида е в центъра на основата й, то тази пирамида е права, в противен случай – наклонена. Права пирамида с основа правилен многоъгълник се нарича правилна пирамида. При пресмятане лице на основата също се ползва понятието апотема, но тук смисъла е разстояние на страна от многоъгълника (основата на пирамидата) до центъра на основата.
Околна повърхнина на правилна пирамида е: Sok = P*k/2.
Ако B е лицето на основата, а h височина в пирамида, то обема на тази пирамида е: V= B*h/3.

Триъгълна пирамида, на който трите ъгъла при един от върховете му са прави, се нарича правоъгълен тетраедър.

Пресечена пирамида е частта от пирамида заключена между две нейни успоредни сечения. За всяка правилна пресечена пирамида всички околни стени са равнобедрени трапеци, както и поотделно равни: околни ръбове, ръбове на долната основа, ръбове на горната основа, апотеми.

Начало на страницата

пирамида - повърхнина и обем

Имаме правилна четириъгълна пирамида с въведени: a - апотема на основата и k - апотема на страната. Търсим Sok - околна повърхнина, Sp - пълна повърхнина и V - обем на пирамидата.

Алгоритъм

Основата на правилната четириъгълна пирамида е квадрат със страна b=2*a;
лице на основата на пирамида - B=b*b;
периметър на основата на пирамида - P=4*b;
околна повърхнина на пирамида - Sok= P*k/2;
пълна повърхнина на пирамида - Sp= Sok +B;
обем на пирамида - V=B*H/3

Следващата примерна програма дава решена задача за повърхнина и обем на пирамида:
#include<iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 

int main() 
{ double a,b,k,P, H, B,Sok,Sp,V; 
  cout<<"Imame prawilna chetiriygylna piramida, za koito sa wywedeni:\n"; 
  cout<<"a - apotema na osnowata i k - apotema na stranata. Tyrsim\n"; 
  cout<<"Sok - okolna powyrhnina, Sp - pylna powyrhnina i \n"; 
  cout<<"V obem na piramidata.\n"; 
  cout<<"Primer: a=9, k=15 Izhod: Sok =540 ; Sp=864 ; V=1296 \n"; 
  cout<<"Wywedete apotema na osnowata: ";cin>>a; 
  b=2*a; 
  cout<<"Strana na osnowata b: "<<b<<endl; 
  P=4*b; 
  cout<<"Perimetyr na osnowata P: "<<P<<endl; 
  B=b*b; 
  cout<<"Lice na osnowata B: "<<B<<endl; 
  cout<<"Wywedete apotema na stranata: ";cin>>k; 
  H=sqrt(k*k - a*a);//prawoygylen triygylnik Pitagor 
  cout<<"Wisochina na piramidata: "<<H<<endl; 
  Sok= (4*b*k)/2;//okolna 
  cout<<"Okolna powyrhnina Sok: "<<Sok<<endl; 
  Sp=Sok+B; 
  cout<<"Pylna powyrhnina Sp: "<<Sp<<endl; 
  V=B*H/3; 
  cout<<"Obem na piramidata V: "<<V<<endl; 
system ("pause"); 
return 0; 
}//kraj na programa piramida 

Начало на страницата

конус, цилиндър и пирамида

Имаме правилна четириъгълна пирамида и прав кръгов конус. Диагоналът в основата на пирамидата d е равен на диаметъра на конуса. Височината на пирамидата h е равна на височината на конуса. d и h са реални числа и се въвеждат от клавиатурата. Търсим височина на прав кръгов цилиндър с диаметър d, чиято околна повърхнина е равна на разликата от околните повърхнини на конуса и пирамидата.

Алгоритъм

Основния ръб на пирамидата е b=d/sqrt(2) - по Питагор като дигонал в правоъгълен равнобедрен триъгълник
Периметър на основата на пирамидата P=4*b;
Апотема на околната страна на пирамидата k=sqrt(((b*b)/4)+(h*h)); - от Питагор
Околна повърхнина на пирамидата Spir=P*k/2;
Радиус на конуса r=d/2;
Образователна на конуса L=sqrt((r*r)+(h*h)) - от Питагор
Околна повърхнина на конуса Skon=pi*r*L;
Околна повърхнина на цилиндъра Scil=Skon-Spir;
Височина на цилиндъра H=Scil/(2*pi*r);

Следващата примерна програма дава решена задача за връзка между конус, пирамида и цилиндър:
#include<iostream> 
#include<cmath> 

using namespace std; 
  double const pi=3.141592; 
int main() 
{double d,h,Spir,b,k,Skon,L,P,Scil,H,r; 
  cout<<"Imame prawilna chetiriygylna piramida s dylvina na diagonala w\n"; 
  cout<<"osnowata d i wisochina h, kakto i praw krygow konus s diametyr d\n"; 
  cout<<"i wisochina h. Tysrim wisochna na praw krygow cilindyr s \n"; 
  cout<<"diametyr na osnowata d, chiqto okolna powyrhnina e rawna na\n"; 
  cout<<"razlikata ot okolnite powyrhnini na konusa i piramidata.\n"; 
  cout<<"Wywedete dylvina na diganonala w osnowata d: ";cin>>d; 
  cout<<"Wywedete wisochina na piramidata h: ";cin>>h; 
  b=d/sqrt(2);//ryb na osnowata w piramidata po Pitagor 
  cout<<"Osnowen ryb na piramida: "<<b<<endl; 
  P=4*b;//perimetyr na osnowata na piramidata 
  cout<<"Perimetyr na piramida: "<<P<<endl; 
  k=sqrt(((b*b)/4)+(h*h));//apotema na piramida 
  cout<<"Apotema na okolnata strana: "<<k<<endl; 
  Spir=P*k/2;//okolna powyrhnina na piramidata 
  cout<<"Okolna powyrhnina na piramida: "<<Spir<<endl; 
  r=d/2;//radius na osnowata na konusa 
  cout<<"Radiuys na konusa: "<<r<<endl; 
  L=sqrt((r*r)+(h*h));//obrazowatelna na konusa 
  cout<<"Obrazowatelna na konusa: "<<L<<endl; 
  Skon=pi*r*L;//okolna powyrhnina na konusa  
  cout<<"Okolna powyrhnina na konusa: "<<Skon<<endl; 
  Scil=Skon-Spir;//okolna powyrhnina na cilindyra okolna powyrhnina S=2*pi*r*H 
  cout<<"Okolna powyrhnina na cilindyr: "<<Scil<<endl; 
  H=Scil/(2*pi*r);//wisochina na cilindyr  
  cout<<"wisochina na cilindyr H: "<<H<<endl; 
system("pause"); 
return 0; 
}//kraj na programa piramida   

Начало на страницата

пресечена пирамида - основен и околен ръб

Дадена е правилна четириъгълна пресечена пирамида, за която са въведени: a – страна, ръб на по-голямата основа, b – околен ръб на пирамидата, както и yg – ъгълът между основния и околния ръб на пресечената пирамида. Търсим Sp – пълна повърхнина на тази пресечена пирамида.

Алгоритъм:
Двете основи са квадрат – по условие е правилна пресечена пирамида.
Околните страни са равнобедрен трапец, за който знаем едната основа a, бедро b и ъгъл yg между бедро и основа.
Височината в трапеца, в случая апотема на околната страна е:
h = b*sin(yg) – следствие от правоъгълен триъгълник, където b е хипотенуза
Другата основа на трапеца е a1=a - 2*b*cos(yg) – удвоената разлика между основите.
Лицето на трапеца е и лице едната околна страна в тази /пирамида: S=h*(a+a1)/2.
Пълната околна повърхнина на пресечената пирамида Sp= 4*S + a*a + a1*a1
Следващата примерна програма дава решена задача за пълна повърхнина на пресечена пирамида:
#include <iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
double const pi=3.141592; 

int main() 
{ double a,a1,b,h, S, Sp, yg1,yg; 
 cout<<"Imame prawilna presechena chetiriygylna piramida s wywedeni: \n"; 
 cout<<"a - ryb na po-golqmata osnowa, b - okolen rub, yg - ygyl mevdi a i b\n"; 
 cout<<"Tyrsim pylna powyrhnina na presechenata piramida.\n"; 
 cout<<"Primer: a=20, b= 10, yg=45 Izhod: 800 \n"; 

 cout<<"Strana na osnowata: ";cin>>a; 
 cout<<"Okolen ryb: ";cin>>b; 
 cout<<"Ygyl mevdu osnowen i okolen ryb: ";cin>>yg1; 
 yg=pi*yg1/180;//ygyla w radiani 
 h = b*sin(yg); 
 cout<<"Apotema na okolna strana: "<<h<<endl; 
 a1=a - 2*b*cos(yg); 
 cout<<"Ryb ba wtorata osnowa: "<<a1<<endl; 
 S=h*(a+a1)/2; 
 cout<<"Lice na okolna strana: "<<S<<endl; 
 Sp=4*S +a*a +a1*a1; 
 cout<<"Pylna powyrhnina na presechenata piramida: "<<Sp<<endl; 
 system("pause"); 
 return 0; 
}//kraj na programa piramida 

Начало на страницата

триъгълна пирамида – две апотеми

Имаме правилна триъгълна пирамида с въведени данни за апотема на основа Ax и апотема на страна Ay. Търсим Sok – околна повърхнина, Sp – пълна повърхнина и V обем на тази триъгълна пирамида.

Алгоритъм:
Основата на правилна триъгълна пирамида е равностранен триъгълник – височини, медиани и ъглополовящи имат равни дължини и се пресичат в медицентъра. Пресечната им точка ги дели в отношение 2:1 от върха към основата. Същата точка е и пета за височина на пирамидата.
ръб на основата a = (2*Ax)/(sqrt(3)); - от теорема на Питагор
околен ръб b = sqrt(((a*a)/4)+(Ay*Ay)); - от теорема на Питагор
височина на пирамида: h = sqrt(Ay*Ay-Ax*Ax/9); - 1/3 разстоянието между медицентър и основен ръб
лице на основата B= a*Ax /2;
лице на едната околна страна S0=a*Ay/2;
обем на пирамида V=(B*h)/3;
Следващата примерна програма съдържа решена задача за триъгълна пирамида – две апотеми
#include<iostream> 
#include<math.h> 
using namespace std; 

int main() 
{double a,b,Ax,Ay,B,h,S0,S1,S,V; 
//prawilna triygylna piramida s wywedeni dylvini na dwete apotemi 
 cout<<"Imame prawilna triygylna piramida za koqto sa wywedeni: \n"; 
 cout<<"Ax - apotema na osnowata i Ay - apotema na okolna strana.\n"; 
 cout<<"Tyrsim Sok okolna, Sp pylna powyrhnina, kakto i V \n"; 
 cout<<"obem na piramidata.\n"; 
 cout<<"Primer: Ax=5 ; Ay=5  Izhod Sok=43.3013 ; Sp=57.735 ; V=22.6805 \n"; 
 cout<<"Vyvedete apotema na osnovata Ax: ";cin>>Ax; 
 cout<<"Vyvedete apotema na okolnata strana Ay: ";cin>>Ay; 
 a=(2*Ax)/(sqrt(3));//osnowen ryb 
 cout<<"Osnoven ryb: "<<a<<"\n"; 
 b=sqrt(((a*a)/4)+(Ay*Ay));//okolen ryb 
 cout<<"Okolen ryb: "<<b<<"\n"; 
//mediacentyr - razdelq wsqka mediana w otnoshenie 2:1 
 h=sqrt(Ay*Ay-Ax*Ax/9);//wisochina na piramida - mediacentyr 
 cout<<"Visochina na piramidata: "<<h<<"\n"; 
 B= a*Ax /2;//lice na osnowata 
 cout<<"Lice na osnowata: "<<B<<"\n"; 
 S0=a*Ay/2;//ednata okolna strana 
 S1=a*Ay*3/2;//okolna powyrhnina 
 cout<<"Okolna povyrhnina: "<<S1<<"\n"; 
 S=B+S1;//pylna powyrhnina 
 cout<<"Pylna povyrhnina: "<<S<<"\n"; 
 V=(B*h)/3;//obem 
 cout<<"Obem: "<<V<<"\n"; 
system("pause"); 
return 0; 
}//kraj na programa piramida 

Обяснени и решени задачи с подобни алгоритми, функции и служебни думи са разгледани в страницата с електронни уроци по информатика - програмиране.
Илюстриране работата на характерни алгоритми можете да намерите в предоставените електронни помагала съдържащи решени задачи, примери.

Начало на страницата

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: