Програмиран комбиниран урок

В образователния процес все по-широко приложение намират електронни уроци, тестове и пособия. Терминът e-learning или е-обучение е процес за придобиване на познание чрез електронна медия За осъществяване e-learning са необходими мрежа за разпространение на информация от рода на Интернет, интранет/екстранет, телевизия, както и подходящ устройства - хардуер за извеждане по достъпен начин на текстова, аудио и/или видео информация. Целта на настоящата разработка е да се изгради управляемо приложение за представяне на електронни уроци като част от e-learning.

Съществуват множество варианти на електронни уроци различаващи се, както по начина на представяне на материала, така и по използваните механизми (външни приложения) за изграждане на структурата му. Съществен процент от предлаганите уроци са на Power Point, най-често поради възможността за използване на ред графични ефекти. Вариантите на HTML са по-олекотени от гледна точка на размер и силно се приближават като възможности до тези на Power Point. Всички те, както и приложенията на Word и Acrobat имат съществен недостатък: всичко което е дадено като информация не може частично или напълно да се забрани. За пояснение: дадена е задача, ако задачата е решена, то решението е достъпно за всеки, т.е. педагогът няма възможност да проследи решенията на отделните участници, след като е достъпно решението на автора.

Всяко отделно приложение от вида програмиран комбиниран урок (ПКУ) съдържа елементи като:
а) тема на урок
б) план на урок – точка по точка – вградената хоризонтална лента илюстрира прочетения материал. Вертикалната лента показва оставащото минимално време за преглед на урочния материал.
в) урочно съдържание – съобразно плана на урока – достъпна е текстова информация и 1 графика за всяка точка/подточка.
г) допълнителен материал към урок
д) ползвана литература
е) речник – избор от списък с азбучно подредени термини. Достъпна е сегментирана текстова информация и 1 графика за всеки отделен термин.
ж) списък със задачи включващ:
1) условие на задача;
2) насочваща информация;
3) цялото решение и обяснение на задачата;
4) до 2 графики – за илюстриране на а) текста на въпроса и б) за отговора;
5) данни за типа и сложността на поставената задача.

Друга особеност на e-learning е възможност за адаптиране на текста и изображенията съобразно изискванията на конкретния потребител. Всяко отделно приложение предоставя възможност за индивидуални настройки: цвят, фон и шрифт на текста. За удобство на потребителя е предоставена възможност съдържанието на всяко поле (подточка на урок, условие, обяснение на термин и т.н.) да бъде изведено на отделен екран, като в последния се избира размер и вид на шрифта (менюто Фокус). Това качество позволява, при ползване на проектор, да се акцентира вниманието върху една или друга част от урочното съдържание. Аналогична е възможността и при графика.
ПКУ дава възможност за работа по групи, интензифицира преподавателския труд, минимизира желание за лидерство – всеки сам или в група извежда своето решение за всяка от поставените задачи.
Преподавателят е изцяло с лице към аудиторията – не му се налага да пише, вербалната комуникация се редуцира – не му се налага да диктува.
Решението на задачата се дава в избран от него момент. Условията за домашна работа са достъпни (техните решения само за преподавателя). Времената за всяка от задачите се определят предимно от автора на урока, както и нивото на трудност, но могат външно да се променят. По личен опит е препоръчително решението на I-та задача трябва да излиза след 10-20 секунди – предполага се, че тя илюстрира учебния материал.
Направен е претеглен баланс, както за работа на персонален компютър, така и за ползване на система лаптоп с проектор.

Задачите в ПКУ са структурирани по тип и сложност и тази информация е достъпна за обучаемия. За всяка задача е отделено текстово поле, в което обучаваният може да въвежда текста на своя отговор. Информацията за всеки въведен отговор може да бъде записана във външен файл. Това дава възможност приложението да работи в режими на статичен, едно / много вариантен; затворен / полуотворен / отворен тест. Обучаваният може и самостоятелно да избира реда на поставените задачи, но има нерегулируема вградена забрана след поява на авторския отговор да се дописва информация по поставения въпрос/задача.
Затруднена е възможността да се въвежда/извежда информация в полето за отговор чрез стандартните команди за Copy/Paste.

Всяко от приложенията програмиран комбиниран урок (ПКУ) съдържа една урочна единица, и работи под Windows версия 2000 и следващите го. Уроците се придържат към публикуваните ДОИ за предмета Информатика. Всяка от приложените връзки в сайта е към архивиран файл съдържащ два файла. Всеки ПКУ от тази версия работи на текущата директория/папка от твърдия диск – там, където е бил поставен. Всяка двойка файлове има собствено уникално име и трябва да бъде в директорията по подразбиране. Препоръчително е избраните уроци да се поставят в една обща директория – примерно urok.

Малка игра на думи: програмиран урок и урок по програмиране са две различни неща. В сайта са предложени електронни програмирани уроци реализиращи уроци по Информатика, като особен акцент е поставен в частта програмиране. В средното образование се изучава предмета Информатика - в сайта са предоставени уроци по Информатика. Програмирането е дейност, чрез която се извършва кодиране на определен алгоритъм съобразно спецификата на конкретен език за програмиране. В Интернет пространството се смесват и като че ли дублират понятията уроци по Информатика и уроци по програмиране. В този аспект преобладаващата част от уроците по Информатика се явяват и уроци по програмиране, т.к. както в учебния материал и в речника, така и в приложените задачи се разглежда първичен код (сорс код) на програми. Разглеждат се: цикли for, while, do, проверка за условие if, switch, функции, включително и рекурсивни, структура, файл. Началните уроци са придружени и с блок схема на реализирания алгоритъм. Source кодът за всяка от представените задачи е бил предварително компилиран. Включените в ДОИ задължителни алгоритми като вмъкване/изтриване на елемент от числова редица, размяна стойности на две променливи, сортиране, търсене, решаване на уравнение по метода на Хорнер, решаване на система уравнения, разбиване на подзадачи, разделяй и владей са включени многократно в различни уроци и множество задачи.
Една от допълнителните цели на сайта е създаване на допълнителни изпълними приложения явяващи се електронни пособия към уроци по програмиране. Там интерактивно се илюстрира действието на определени алгоритми. В някои от приложенията се разглеждат успоредно няколко алгоритъма. Пример: алгоритми за намиране на НОД, НОК, всички делители, всички прости делители са реализирани както в отделно приложение, така също са представени и в първичен код.
Използван език за програмиране в урочния материал, речника и приложените задачи: “DEV-C++”, отделно съществуват същите уроци и за Borland C++. Последователността на приложенията в таблицата отговаря на примерно разпределение на материала по предмета Информатика.

Програмирането е технологичен процес налагащ няколко неизменни изисквания: владеене на основни алгоритми и познания за възможностите, библиотечните функции на езика за програмиране. Във всеки от уроците по информатика са предоставени решени задачи съдържащи често срещани алгоритми, като и описание на библиотечни функции. Намирането на конкретен алгоритъм и/или библиотечна функция в множеството уроци изисква определно време. Следвайки този ход на разсъждения в сайта е обособено място съдържащо само решения на задачи.

Начало на страницата

 
Размер на шрифта
Increase Font Size Option 3 Reset Font Size Option 3 Decrease Font Size Option 3
Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Търсене в сайта: